A- A A+

Pilihan Bahasa

Fungsi

1. Tribunal Rayuan Persaingan mempunyai bidang kuasa eksklusif untuk mengkaji semula apa-apa keputusan yang dibuat oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia di bawah seksyen 35, 39, 40 Akta Persaingan 2010.

2. Akta Persaingan 2010 memperuntukkan bahawa seseorang yang terkilan atau yang kepentingannya tersentuh oleh suatu keputusan Suruhanjaya Persaingan Malaysia di bawah seksyen 35, 39, atau 40 boleh merayu kepada Tribunal Rayuan Persaingan dengan memfailkan suatu Notis Rayuan kepada Tribunal Rayuan Persaingan dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan Suruhanjaya Persaingan Malaysia tersebut.

3. Tiap-tiap prosiding Tribunal Rayuan Persaingan hendaklah didengar dan diselesaikan oleh tiga (3) orang anggota Tribunal Rayuan Persaingan atau apa-apa bilangan ganjil yang lebih besar sebagaimana yang ditentukan oleh Presiden.

4. Tribunal Rayuan Persaingan boleh mengesahkan atau mengetepikan keputusan yang menjadi hal bagi rayuan itu, atau mana-mana bahagiannya, dan boleh –

4.1 meremitkan perkara itu kepada Suruhanjaya Persaingan Malaysia;

4.2 mengenakan atau membatalkan, atau mengubah amaun, suatu penalti kewangan;

4.3 memberikan apa-apa arahan, atau mengambil apa-apa langkah lain sebagaimana yang boleh diberikan atau diambil oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia sendiri; atau

4.4 membuat apa-apa keputusan lain yang boleh dibuat oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia sendiri.

5. Keputusan Tribunal Rayuan Persaingan, tentang apa-apa perkara, hendaklah diputuskan mengikut majoriti anggota Panel Pendengaran Rayuan sesuatu rayuan tersebut.

6. Suatu keputusan Tribunal Rayuan Persaingan adalah muktamad dan mengikat pihak-pihak kepada rayuan itu.

7. Suatu keputusan yang diberikan oleh Tribunal Rayuan Persaingan boleh, dengan kebenaran Mahkamah Tinggi, dikuatkuasakan dengan cara yang sama seperti suatu penghakiman atau perintah yang mempunyai kesan yang sama, dan jika kebenaran diberikan sedemikian, penghakiman boleh dimasukkan mengikut terma keputusan itu.

 

Portal Rasmi KPDNHEP    |  MyGovernment MAMPU  |   MyCC   |   Kehakiman